ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων, ηλικίας 25-29 ετών

Δυνατότητα πρόσληψης σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και, γενικά, εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, προσφέρει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε 1.295 άνεργους νέους, ηλικίας 25-29 ετών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή και ολοκλήρωση των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους αυτής της ηλικιακής ομάδας (Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2016) ή για ανέργους 18-24 ετών (Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2016). Χθες, υπεγράφη η σχετική υπουργική απόφαση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία, να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, όπως αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα, μόνον από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα του εργοδότη στον οποίο θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως αυτές θα έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στις δικαιούχους επιχειρήσεις επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14,40 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ανά μήνα. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων, ηλικίας 25-29 ετών» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, θα περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ (http://www.espa.gr) και στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr.

Στη Δημόσια Πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα (θα εκδοθεί εντός επταημέρου από τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης) θα ορίζονται, επίσης, η ημερομηνία έναρξης, όπως και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα.

Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, ότι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Επισημαίνεται ότι επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα, για να απασχοληθούν σε αυτά, υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, εφόσον έχουν δημιουργήσει ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στο ΟΠΣ-ΟΑΕΔ όσο και στο ΠΣΚΕ, τόσο για την έδρα της όσο και για κάθε ένα από τα υποκαταστήματά της, στα οποία επιθυμούν να απασχολήσουν τους ωφελούμενους.

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, πριν από την υποβολή της αίτησης, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους στις κάτωθι ενδεικτικές περιπτώσεις: Δεν έχουν συμπληρώσει πλήρως ή ορθώς τα στοιχεία στους (πχ ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο, ΚΑΔ, νόμιμος εκπρόσωπος, κλπ), αλλαγή στοιχείων της έδρας ή υποκαταστήματος, δεν έχουν δηλώσει τυχόν υποκαταστήματα, κ.ά.

Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για την εγγραφή τους, οφείλουν να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή τα υποκαταστήματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΑΦΜ).

Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να συνδεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να υποβάλει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση απόδοσης δικαιωμάτων πρόσβασης, για να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης και συνθηματικό. Τον κωδικό και το συνθηματικό αυτό η επιχείρηση θα τα χρησιμοποιήσει για την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα στο ΠΣΚΕ. Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο σύστημα του ΠΣΚΕ, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα με τους κωδικούς που διαθέτουν, προσθέτοντας την εν λόγω νέα δράση.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και 10 ωφελούμενους, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της.

Αναλυτικότερα, οι επιχειρήσεις με συνολικό προσωπικό: α) Έως τρεις θέσεις πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο, β) άνω των τριών και έως εννέα θέσεις πλήρους απασχόλησης για έως δύο ωφελούμενους, γ) άνω των εννέα έως 19 θέσεις πλήρους απασχόλησης για έως τρεις ωφελούμενους, δ) άνω των 19 έως 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης για έως πέντε ωφελούμενους, ε) άνω των 30 έως 50 θέσεις απασχόλησης για έως οκτώ ωφελούμενους και στ) άνω των 50 θέσεων πλήρους απασχόλησης για έως 10 ωφελούμενους.

Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της (καταγγελία σύμβασης εργασίας, αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης, εθελουσία έξοδος), στο χρονικό διάστημα των εννέα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής, για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα.

Οι 1.295 θέσεις κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα, ανά ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο και, βάσει αυτών, υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

πηγη:www.cnn.gr