Ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, δείτε τις οδηγίες Διαβάστε περισσότερα: Ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, δείτε τις οδηγίες

Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά για πρώτη φορά στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, μέσω συστήματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια της διαδικασίας, την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου αλλά και η προβολή των αιγιαλών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες που – για φέτος – θα διεξαχθούν πιλοτικά σε περιορισμένο αριθμό, αφορούν σε θέσεις παραχώρησης χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή κοινού.

Το υπουργείο προτίθεται να διευρύνει τη χρήση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τις παραχωρήσεις μέσα στα επόμενα χρόνια κάτι που θα εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων και το αδιάβλητο της διαδικασίας παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού).

Σκοπός είναι η  απλότητα και η ταχύτητα της διαδικασίας παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού και παραλίας και η μέγιστη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου και αφετέρου αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

προς τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων τους και κατ’ επέκταση για την εξυπηρέτηση του

κοινωνικού συνόλου.

Οι οδηγίες

Οι οδηγίες που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών για την συμμετοχή των ιδιωτών στις δημοπρασίες, έχουν ως ακολούθως:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Περιεχόμενα
1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ………………………………………………………………….. 2
2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ……………………………………………………………………….. 2
3.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ    ……………………………… 3
4. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ……………………………………………………. 4
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ……………. 5
6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ …………………………………….. 6

1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ
Η Διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται καταρχάς , και επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, ταυτόχρονα στο Διαύγεια και στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Π.Δ.Δ.Π., δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. Παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Π.Δ.Δ.Π., των Α.Γ.Δ.Π. και των αντίστοιχων ΟΤΑ.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ. ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
α) Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, καταθέτοντας αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις κατά τόπους αρμόδιες Π.Δ.Δ.Π. ή ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών/ αιτήσεων υπηρεσιών δημόσιας περιουσίας στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr). Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράφει κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό δελτίου και στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία της εγγυητικής επιστολής που θα καταθέσει και τον κωδικό θέσης για τον οποία ενδιαφέρεται. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους.
β) Με μέριμνα του ενδιαφερομένου θα πρέπει να περιέλθει, εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, στις κατά θέση αρμόδιες Π.Δ.Δ.Π., πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωσή του στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, ότι αναγνωρίζει την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και ότι έχει στην κατοχή του κατά το χρόνο αποστολής της αίτησής του ισχυρά τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.
γ) Να εγγραφεί στο μητρώο συμμετεχόντων, κατόπιν πρόσκλησης που θα του αποσταλεί από την Π.Δ.Δ.Π. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφ’ όσον τα δικαιολογητικά του γίνουν αποδεκτά από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Π.Δ.Δ.Π.
δ) Να εκπαιδευτεί με δική του ευθύνη και επιμέλεια στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, σύμφωνα με οδηγίες που θα του έχει αποστείλει η επιτροπή της Π.Δ.Δ.Π.. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και εικονική δημοπρασία, και λαμβάνει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Το ΥΠΟΙΚ δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη χρήση του συστήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημοπρασία απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:
1.Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις κατά τόπους αρμόδιες Π.Δ.Δ.Π. ή ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών/ αιτήσεων υπηρεσιών δημόσιας περιουσίας στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr). Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράφει κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό δελτίου και στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία της εγγυητικής επιστολής που θα καταθέσει και τον κωδικό θέσης για τον οποία ενδιαφέρεται. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους.
2.Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, ότι αναγνωρίζει την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και ότι έχει στην κατοχή του κατά το χρόνο αποστολής της αίτησής του ισχυρά τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 10 της ΥΑ).
3.Εγγυητική επιστολή, για ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας, ως εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στη δημοπρασία στην οποία θα αναφέρεται ρητά:: «Για συμμετοχή στην από ……………………ηλεκτρονική δημοπρασία της ΠΔΔΠ …………… και ειδικότερα για τη ΘΕΣΗ με κωδικό ………………… , με σκοπό …………..». Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης με τον τελευταίο πλειοδότη. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
4.Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.
4. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εγκεκριμένοι συμμετέχοντες ενημερώνονται μέσω email από την Επιτροπή Διεξαγωγής για την εγκυρότητα της συμμετοχής τους και πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που απαιτείται (π.χ. εκπαίδευση) ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν επιτυχώς στη δημοπρασία. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό email που θα λάβουν.
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης των πρακτικών της δημοπρασίας, υπογράφεται σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μεταξύ του Προϊσταμένου του Τμήματος Β’ της Π.Δ.Δ.Π. και του τελευταίου πλειοδότη – υπερού.
Η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης υπογράφεται εφόσον ο τελευταίος πλειοδότης προσκομίσει τα παρακάτω:
α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες).
β) νόμιμη άδεια λειτουργίας επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρήσεις (δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού), προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
γ) φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.
δ) εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η οποία εκδίδεται για ποσό ίσο με το 1/10 του επιτευχθέντος τιμήματος της δημοπρασίας και επιστρέφεται μετά τη λήξη της παραχώρησης.
Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της ΠΔΔΠ εξετάζει την εγκυρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή πάσχουν ακυρότητας, τότε η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Π.Δ.Δ.Π. εκδίδει νέο πρακτικό, όπου καταγράφονται οι λόγοι απόρριψης του προσφέροντα και ο Προϊστάμενος της Π.Δ.Δ.Π. εκδίδει απόφαση έγκρισης του πρακτικού.
Το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης μεταβιβάζεται στον προσφέροντα με τη δεύτερη υψηλότερη προσφορά, ο οποίος ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης και καλείται για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα (ομοίως αν απορριφθεί και ο δεύτερος).
6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών
Αναφερόμενοι στο ανωτέρω έργο, σας γνωστοποιούμε ότι ισχύουν οι κάτωθι όροι.
1. Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί για λογαριασμό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αποκλειστικά στο Internet site (www.marketsite.gr) της εταιρείας cosmoONE Hellas MarketSite.
2. Όροι & κανόνες που διέπουν κάθε ηλεκτρονική δημοπρασία:
2.1. Γλώσσα
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μόνο στην Ελληνική γλώσσα.
2.2. Νόμισμα – ΦΠΑ
Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί η δημοπρασία θα είναι το ΕΥΡΩ (€).
O ΦΠΑ δεν θα περιλαμβάνεται στις προσφορές.
2.3. Διάρκεια
Η διάρκεια της δημοπρασίας θα είναι τριάντα λεπτά (30’). Εάν όμως εντός του τελευταίου τρίλεπτου (3’) πριν από τη λήξη του χρόνου της δημοπρασίας υπάρχει προσφορά αποδεκτή από το Σύστημα, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα τρίλεπτο (3’). Δεν υπάρχει περιορισμός στην ανανέωση των παρατάσεων.
2.4. Ποσότητα
Οι συμμετέχοντες θα προσφέρουν την τιμή τους για το σύνολο της δημοπρατούμενης έκτασης , κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.
2.5. Τύπος και Κανόνας δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα είναι Αγγλικού Πλειοδοτικού τύπου με ελάχιστη αποδεκτή τιμή την τιμή εκκίνησης και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω.
Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται προσφορές που ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής κριτήρια:
 Είναι χρονικά έγκυρες (δηλαδή επεξεργάζονται από το σύστημα της cosmoONE εντός του χρόνου διάρκειας της δημοπρασίας και των τυχών παρατάσεων της. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά κατά την έναρξη επεξεργασίας της προσφοράς στα εν λόγω συστήματα της εταιρείας cosmoONE και όχι από το χρόνο αποστολής που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί το χρονικό διάστημα για την μεταβίβαση της προσφοράς από το σύστημα του συμμετέχοντος στο σύστημα της cosmoONE και την επεξεργασία της προσφοράς από το σύστημα της cosmoONE).
 Βελτιώνουν την υπερισχύουσα προσφορά κατά το βήμα της δημοπρασίας ή ακέραιο πολλαπλάσιο του βήματος.
 Κάθε νέα προσφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντα δεν μπορεί να είναι ίση με την υπερισχύουσα προσφορά.
2.6. Υπερισχύουσα προσφορά
Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας ως υπερισχύουσα προσφορά ορίζεται η προσφορά με την υψηλότερη τιμή.
Η κατοχή της υπερισχύουσας προσφοράς μετά το τέλος της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, δεν συνεπάγεται και αυτόματη κατακύρωση του έργου στον αντίστοιχο συμμετέχοντα. Συγκεκριμένα το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της δημοπρασίας ή της μη εκτέλεσης της «ανάθεσης» για τον οποιοδήποτε λόγο κατά τη δική της κρίση.
2.7. Τίμημα εκκίνησης
Το τίμημα εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ορίζεται στο σώμα της διακήρυξης.
Σε όλες τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
2.8. Βήμα της δημοπρασίας
Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς κάθε συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας ισούται με ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του τιμήματος εκκίνησης.
Σε όλες τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
2.9. Σχόλια
Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Το τίμημα που θα προσφερθεί στη Δημοπρασία δεν θα τελεί υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.
3. Δημοσιότητα στοιχείων και συμμετεχόντων κατά τη δημοπρασία.
Τα βασικά στοιχεία που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή σαν πληροφορία στην οθόνη κάθε συμμετέχοντα είναι:
 η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας
 η τιμή της τελευταίας υποβληθείσας προσφοράς του
 η θέση/κατάταξη του συμμετέχοντος σε σχέση με το τίμημα της υπερισχύουσας προσφοράς
 ο χρόνος του συστήματος
 το ιστορικό των προσφορών του.
Οι επωνυμίες, οι τιμές των προσφορών και ο αριθμός των εταιρειών που υποβάλλουν τις προσφορές δεν είναι διαθέσιμα στους άλλους συμμετέχοντες κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
3.1 Ισχύς προσφορών
Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το Σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες μόνο μέσω του συστήματος και μόνο κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.
Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα, ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του ίδιου συμμετέχοντα.
3.2 Χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής δημοπρασίας
Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα ειδοποιηθούν εγκαίρως από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή/και την cosmoONE για το χρονοδιάγραμμα των δημοπρασιών το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την εκπαίδευση, την εικονική δημοπρασία και την κανονική δημοπρασία.
Oι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων θα παραλάβουν από την cosmoONE, σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail), τους κωδικούς τους οποίους θα χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία (εικονική και κανονική), αφού συμπληρώσουν τη φόρμα των στοιχείων τους, η οποία αποτελεί την αίτηση δημιουργίας κωδικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.cosmo-one.gr/register/
Πριν την κανονική δημοπρασία προηγείται η εικονική δημοπρασία (για το ακριβές χρονοδιάγραμμα οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή/και την cosmoONE μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες που δεν έχουν εκπαιδευτεί πρέπει να συμμετέχουν τόσο σε εκπαίδευση όσο και στην εικονική δημοπρασία. Σε περίπτωση μη συμμετοχής, η cosmoONE και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ δεν ευθύνονται για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος.
4. Κανόνες που διέπουν όλες τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες μέσω του συστήματος της cosmoONE.
 Πριν τη δημοπρασία
4.1. Υποδομή συμμετέχοντος
Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία απαιτείται:
 Hλεκτρονικός υπολογιστής (PC ή Mac) με έναν από τους υποστηριζόμενους πλοηγούς Internet Explorer, Mozilla Firefox ή Google Chrome στην τρέχουσα έκδοσή τους
 Σύνδεση internet μέσω παροχέα (ISP)
 Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account)
4.2. Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει οδηγίες σύνδεσης με την εφαρμογή και την εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.
Οι τρόποι εκπαίδευσης που παρέχονται από την cosmoONE είναι οι παρακάτω:
• Ηλεκτρονική εφαρμογή εκμάθησης (e-Learning)
• Τηλεφωνική εκπαίδευση
• Φυσική εκπαίδευση
Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης επιθυμεί να παρακολουθήσει μία φυσική εκπαίδευση ενώ αυτή είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, τότε η εκπαίδευση αυτή είναι χρεώσιμη, εκτός αν αλλιώς ορίζεται από τη σχετική σύμβαση cosmoONE – διοργανωτή. Η φυσική εκπαίδευση γίνεται στους χώρους της cosmoONE ή του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον από έμπειρα στελέχη της cosmoONE.
Στις περιπτώσεις όπου οι χιλιομετρικές αποστάσεις δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση φυσικής εκπαίδευσης και δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρονική εφαρμογή εκμάθησης, η εκπαίδευση αυτή θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά.
Η τηλεφωνική γραμμή του Helpdesk της cosmoONE είναι διαθέσιμη για διευκρινίσεις και απορίες που προκύπτουν από την εκπαίδευση στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.
Η cosmoONE έχει φροντίσει ώστε ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο εκπαίδευσης των χρηστών, να είναι διαθέσιμο σε αυτούς το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.
4.3. Εικονική Δημοπρασία
Στην εικονική Δημοπρασία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:
 Ελέγξουν την πρόσβαση μέσω του δικτύου του παροχέα Internet (ISP) που έχουν επιλέξει, προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών από τις ίδιες θέσεις εργασίας που πρόκειται να συμμετάσχουν στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία καθώς και την επιβάρυνση που μπορεί να εμφανιστεί από το εταιρικό τους δίκτυο προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.
 Εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην cosmoONE προς επίλυση πριν την κανονική δημοπρασία.
 Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλλακτικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, για τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.
 Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλλακτικού τρόπου σύνδεσης με το Internet για τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.
 Ελέγξουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών της εταιρείας στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.
 Εξοικειωθούν με το σύστημα της δημοπρασίας ώστε να μην έχουν ερωτήματα κατά τη διάρκεια της κανονικής Δημοπρασίας κ.τ.λ..
 Υποβάλλουν προσφορές με όλους τους κωδικούς πρόσβασης της εταιρίας, με τους οποίους θα συμμετάσχουν και στην κανονική Δημοπρασία, ώστε να επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία τους.
Η συμμετοχή στην εικονική Δημοπρασία είναι υποχρεωτική υπό την έννοια ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής, η cosmoONE και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ δεν ευθύνονται για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος. Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας αφού έχουν ενημερωθεί για τους διαθέσιμους τρόπους εκπαίδευσης και για την υποχρέωση τους στην εικονική Δημοπρασία.
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και η cosmoONE δεν θα ευθύνονται για τυχόν λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστήματος κατά τη διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας.
 Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας
4.4. Αποδεκτές προσφορές
Η προσφορά ενός συμμετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Επεξεργάζεται στο σύστημα της cosmoONE εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά έγκυρη)
Ειδικότερα:
Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο σύστημα δημοπρασιών, όταν επεξεργάζεται από τα συστήματα της cosmoONE κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και των τυχόν παρατάσεών της, του χρόνου μετρούμενου αποκλειστικά κατά την επεξεργασία της από τα συστήματα της cosmoONE και όχι του χρόνου μετρούμενου από το χρόνο άφιξης της προσφοράς στα εν λόγω συστήματα, μηδέ του χρόνου μετρούμενου από το χρόνο αποστολής που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συμμετέχοντος. Ο χρόνος επεξεργασίας έπεται του χρόνου άφιξης της προσφοράς και ο χρόνος άφιξης της προσφοράς έπεται του χρόνου αποστολής της προσφοράς, καθόσον μεσολαβεί το χρονικό διάστημα για τη μεταβίβαση της προσφοράς από το σύστημα του συμμετέχοντος στο σύστημα της cosmoONE και το χρονικό διάστημα για την έναρξη επεξεργασίας της προσφοράς από το σύστημα της cosmoONE.
Σε περίπτωση που υποβαλλόμενη προσφορά περιλαμβάνει πάνω από μία προσφορές τιμών, τότε δεν υφίσταται μοναδικός χρόνος επεξεργασίας του συνόλου της προσφοράς, αλλά κάθε τιμή που υποβάλλεται μέσω της προσφοράς έχει ως ισχύοντα χρόνο αναφοράς, τον χρόνο επεξεργασίας της τιμής αυτής ξεχωριστά.
Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υποβλήθηκε και γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται ανάλογα με τα παρακάτω αναφερόμενα.
2. Είναι σύμφωνη με τον κανόνα της εκάστοτε δημοπρασίας:
Κάθε δημοπρασία μπορεί να έχει συγκεκριμένο τύπο (Αγγλική, Ολλανδική, Yankee, Μαθηματικού τύπου κ.τ.λ.).
Κάθε τύπος έχει συγκεκριμένους κανόνες (χαμηλότερη ή υψηλότερη τιμή, συνδυασμός τιμής και ποσότητας, συνδυασμός τιμής και χρόνου υποβολής, συνδυασμός τεχνικής βαθμολογίας και οικονομικής προσφοράς κ.τ.λ.). Ο τύπος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους κάθε δημοπρασίας.
Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μήνυμα) στην οθόνη του Συμμετέχοντα, για το εάν έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. Προσφορά που δεν ικανοποιεί τους όρους (αυτοί αποστέλλονται από το διοργανωτή), δεν γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα και θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο της δημοπρασίας.
4.4.1. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα
Η cosmoONE έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια της κανονικής δημοπρασίας.
Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα:
Τεχνικό πρόβλημα της cosmoONE
Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού προβλήματος της τεχνικής υποδομής του συστήματος της cosmoONE κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής διακοπής της Δημοπρασίας και της συνέχισής της, μετά την άρση του προβλήματος, του χρόνου της Δημοπρασίας παρατεινόμενου αντίστοιχα (κατ’ ελάχιστο τρία λεπτά), μετά την έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων που θα γίνει από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή την cosmoONE.
Σε περίπτωση κατά την οποία το τεχνικό πρόβλημα δεν δύναται να αποκατασταθεί, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή η cosmoONE ενημερώνει τους συμμετέχοντες για την ύπαρξη προβλήματος και η Ηλεκτρονική Δημοπρασία ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου στους Συμμετέχοντες.
Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος
Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως κ.τ.λ.) ενός συμμετέχοντα, αυτός μπορεί να συνεχίσει τη συμμετοχή του στη Δημοπρασία με τη χρήση των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης οι οποίοι είναι επιλογής και ευθύνης του συμμετέχοντα, όπως έχει ενημερωθεί κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και έχει δοκιμάσει κατά την εικονική δημοπρασία (ανεξάρτητη σύνδεση στο Internet, άλλο Η/Υ, GPRS/3G/4G, UPS, κ.τ.λ.).
4.4.2. Εγγυήσεις
Η cosmoONE και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ δεν ευθύνονται και δεν παρέχουν οιαδήποτε εγγύηση έναντι των Συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών θα είναι απρόσκοπτη, πλην των περιπτώσεων δόλου και βαριάς αμέλειας.
Επίσης, η cosmoONE και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ δεν ευθύνονται για την μη παροχή ή την πλημμελή παροχή της Υπηρεσίας που οφείλεται σε ή σχετίζεται με γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου της (γεγονότα ανώτερης βίας).
Αποδοχή όρων
Οι διαγωνιζόμενοι που λαμβάνουν μέρος στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους καθώς και αυτούς που εμφανίζονται στο internet site της cosmoONE Hellas MarketSite».

 

ΠΗΓΗ://money-tourism.gr